Договір публічної оферти

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Ця ліцензійна угода (далі «Угода») регулює відносини між «Адміністрацією XGame-Online», що надалі іменується «Виконавець» і Вами, Замовником Додаткових можливостей (далі «Замовник»).

1. Терміни, які використовуються в цій Угоді

1.1. Інтернет сайт Виконавця — Інтернет сайт, розташований за адресою https://xgame-online.net, що надає Замовнику доступ до ресурсів Виконавця. Виконавець розміщує інформацію, обов'язкову для Замовників, на веб-сайті Виконавця.

1.2. Мережеві ресурси (Ресурси) — всі сервери, будь-яке програмне забезпечення та/або бази даних, розташовані, в тому числі, в домені https://xgame-online.net, його дзеркалах та його піддоменах (субдоменах).

1.3. Виконавець – адміністрація XGame-Online, яка надає право використання Додаткових можливостей Замовникам та здійснює доведення до загальної інформації, розповсюдження, оперування, обслуговування, адміністрування. На умовах цієї Угоди Виконавець надає право використання та доступу Замовникам до Додаткових можливостей. Виконавець є Стороною цієї Угоди.

1.4. Замовник - фізична особа, яка має необхідну дієздатність для укладення цієї Угоди, якій відповідно до цієї Угоди надається право на використання Додаткових можливостей у передбачених цією Угодою межах. Замовник є Стороною цієї Угоди.

1.5. Додаткові можливості - функціональні (програмні) можливості мережевих ресурсів Виконавця, що дозволяють Замовнику за безоплатний переказ, розмір та умови внесення якого визначені цією Угодою, отримати право доступу до використання додаткових переваг, додаткового контенту та привілеїв на ресурсах Виконавця.

1.6. Одиниця виміру прав використання Додаткових можливостей (Одиниці виміру прав) — умовна одиниця, яку Виконавець зараховує на рахунок Замовника в його особистому кабінеті, яка визначає обсяг прав Замовника щодо використання Додаткових можливостей. Одиницею виміру прав на додаткові можливості є «Куїд». Обсяг наданих Замовнику прав на використання Додаткових можливостей визначається залежно від кількості отриманих Замовником Одиниць виміру прав.

1.7. Ліцензійна угода – текст цієї Угоди між Виконавцем та Замовником, що містить усі необхідні та суттєві умови ліцензійного договору про надання прав використання Додаткових можливостей на ресурсах Виконавця. Додатком до цієї Угоди та її невід'ємною частиною є Правила Використання Ресурсів, а також інші документи, посилання на які міститься у цій Угоді.

1.8. Правила Використання Ресурсів (Правила) — Додатки до Ліцензійної Угоди, які розміщені в мережі Інтернет за адресою https://xgame-online.net/rules.php, що регламентують правила участі та поведінки Замовника на ресурсах Виконавця, обмеження в діях Замовника на ресурсах Виконавця, а також відповідальність Замовника за невиконання таких Правил та недотримання обмежень, права Виконавця на застосування до Замовника визначених цією Угодою заходів та умови застосування таких заходів. Правила можуть бути змінені Виконавцем у будь-який час без попередження Замовника. Про такі зміни Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення інформації на веб-сайті. Продовження Замовником використання Ресурсів Виконавця після зміни Правил визнається його згодою на такі зміни.

2. Умови приєднання до цієї Угоди
Перед реєстрацією на ресурсі, Замовник зобов'язаний ознайомитися з цією Угодою та іншими документами, які розміщені у вільному доступі в Інтернеті за адресою: https://xgame-online.net/rules.php, а також з усіма додатками, посилання на які зазначені в цій статті. Після заповнення обов'язкових полів у полі реєстрації та ознайомлення з Угодою, Замовник приєднується (приймає) цю Угоду шляхом натискання кнопки «Вхід у гру» або аналогічної, що за змістом ст.ст. 435 і 438 Цивільного кодексу РФ є прийняттям (акцептом) оферти Виконавця, а також укладанням договору, що породжує у Замовника обов'язки дотримуватися умов Угоди.

3. Предмет Угоди
За цією Угодою та за умови дотримання Замовником її відповідних умов Виконавець надає Замовнику на умовах простої невиключної ліцензії право використання Додаткових можливостей у межах, визначених цією Угодою. Право використання Додаткових можливостей вважається наданим у момент зарахування Одиниць виміру прав на рахунок Замовника в його обліковому записі на мережевих ресурсах Виконавця. Подальше використання Замовником Одиниць виміру прав здійснюється виключно в рамках мережевого Ресурсу, що не породжує у Виконавця відповідальності за їх використання/невикористання Замовником, а такі вимоги Замовника, що випливають із цього, в силу ст. 1062 Цивільного кодексу РФ що неспроможні бути предметом судового захисту. Набуття прав використання Додаткових можливостей та їх оплата не є необхідною умовою використання мережевих Ресурсів Виконавця, якщо інше не передбачено цією Угодою. Права використання Додаткових можливостей надаються за запитом та бажанням Замовника. Додаткові можливості є складовою мережевих Ресурсів Виконавця, не є окремою програмою для ЕОМ, і права на їх використання можуть бути здійснені Замовником тільки у зв'язку з використанням Ресурсів.

4. Межі використання додаткових можливостей

4.1. Замовник має право використовувати Додаткові можливості такими способами:

4.1.1. за умови оплати відповідного права використання Додаткових можливостей відповідно до цієї Угоди використати Додаткові можливості;

4.1.2 набувати на свій обліковий запис додаткові можливості, описані в Особистому кабінеті на Ресурсах Виконавця

4.2. Замовник не має права:

4.2.1. розповсюджувати в комерційних цілях додаткові можливості, що набувають Замовник, передавати права використання Додаткових можливостей у комерційних цілях третім особам, у тому числі шляхом передачі акаунта;

4.2.2. використовувати Додаткові можливості іншими способами, які не передбачені цією Угодою;

5. Обов'язки Виконавця
Виконавець приймає він такі зобов'язання:

5.1. на умовах, викладених у цій Угоді, надати можливість Замовнику здійснювати надання прав використання програмного забезпечення та/або бази даних та Додаткових можливостей до них;

5.2. повідомляти Замовника шляхом опублікування інформації на Інтернет-сайті Виконавця про зміни умов цієї Угоди.

5.3. надати Замовнику можливість безоплатного користування Ресурсом та Особистим кабінетом через мережу Інтернет, якщо цією Угодою не передбачено інше.

5.4 відшкодовувати Одиниці виміру прав у разі їх втрати з вини Виконавця або технічного збою на Ресурсі Виконавця, внаслідок якого не було отримано автоматичне повідомлення про грошовий переказ Замовника та зарахування відповідної кількості Одиниць зміни прав.

6. Права Виконавця
Виконавець має такі права:

6.1. у будь-який час, в односторонньому порядку обмежити, розширити, змінити зміст мережевих ресурсів без попереднього повідомлення Замовника;

6.2. змінювати умови використання та передачі Одиниць виміру прав у рамках Ресурсу без попереднього повідомлення Замовника;

6.3. у час змінити, видалити будь-яку інформацію, розміщену Замовником на Ресурсах Виконавця, включаючи висловлювання, оголошення Замовника;

6.4. у будь-який час призупинити, обмежити та/або припинити доступ Замовника до Ресурсів на умовах цієї Угоди, у тому числі за недотримання Замовником умов цієї Угоди або Правил Ресурсу;

6.5. з метою збору статистичних даних, ідентифікації Замовника та контролю за виконанням ним умов цієї Угоди, встановлювати та зберігати інформацію про IP-адреси Замовника, використовувати файли технічної інформації (cookies), що розміщуються на персональному комп'ютері Замовника, а також збирати будь-яку іншу не персоналізовану інформацію про комп'ютері Замовника терміном трохи більше 6 місяців;

6.6. розсилати Замовникам повідомлення інформаційного чи технічного характеру, пов'язаного з Ресурсом;

6.7. під час користування Ресурсом робити зауваження Замовникам, попереджати, повідомляти, інформувати їх про недотримання Замовниками Правил Ресурсу або інших умов цієї Угоди. Вказівки Виконавця, дані під час користування Ресурсом, є обов'язковими для виконання Замовником.

6.8. вживати не заборонених законом заходів для захисту власних інтелектуальних прав щодо Ресурсу;

6.9. у разі призупинення, обмеження, припинення надання Замовнику доступу до Ресурсу у зв'язку з порушенням Замовником цієї Угоди або Правил Ресурсу відновити надання Замовнику доступу до Ресурсу на умовах дострокового розблокування облікового запису Замовника. Порядок та умови такого розблокування викладені в Особистому кабінеті облікового запису Замовника протягом усього часу блокування.

6.10. у будь-який час припинити або призупинити доступ до Ресурсу та/або будь-якого його функціонала без попереднього повідомлення Замовника.

7. Обмеження відповідальності Виконавця

7.1. Замовник використовує Ресурс Виконавця на власний страх та ризик. Користування Ресурсом та використання Одиниць виміру прав здійснюється у стані «як є».

7.2. Виконавець не несе відповідальності за можливі протиправні дії Замовника чи третіх осіб.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за висловлювання Замовника, опубліковані на Ресурсі Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за поведінку Замовника на Ресурсі Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за такі дії інших учасників Ресурсу.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за втрату Замовником можливості доступу до свого облікового запису — облікового запису Замовника на Ресурсі (втрата логіна, пароля, іншої інформації).

7.5. Виконавець не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Замовником своїх даних під час створення або подальшої зміни облікового запису Замовника на Ресурсі.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за втрату Одиниць виміру прав, за винятком випадків, описаних цією Угодою у п.5.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за відсутність у Замовника доступу до Інтернету, за якість послуг провайдерів зв'язку Інтернету, з якими Замовником укладено угоди щодо надання послуг з доступу до Інтернету.

7.8. Виконавець не здійснює обмін на готівку чи безготівку або цінності Одиниць виміру прав.

7.9. Виконавець не відшкодовує Замовнику витрати, пов'язані з придбанням Замовником прав використання Додаткових можливостей, у тому числі у разі зупинення чи припинення доступу до Ресурсу або зупинення чи припинення цієї Угоди з будь-яких підстав.

7.10. Виконавець не гарантує, що:

7.10.1. Ресурс задовольнятиме суб'єктивні вимоги та очікування Замовника;

7.10.2. доступ до Ресурсу Виконавця протікатиме безперервно, швидко, без технічних збоїв, надійно та без помилок;

7.10.3. результати, які можна отримати з використанням Ресурсу та його бази даних, при реалізації прав використання Додаткових можливостей будуть безпомилковими;

7.10.5. Ресурс буде доступний цілодобово, у певний момент часу або протягом якогось періоду часу.

7.11. Виконавець не несе відповідальності за виникнення прямої або непрямої шкоди Замовника або інших третіх осіб, заподіяної внаслідок:

7.11.1. використання чи неможливості використання Ресурсу Виконавця;

7.11.2. несанкціонованого доступу будь-яких третіх осіб до особистої інформації Замовника, включаючи обліковий запис Замовника, Одиниць виміру прав Замовника в Особистому кабінеті;

7.11.3. заяви чи поведінки будь-якої третьої особи на Ресурсі Виконавця.

7.12. Виконавець не зобов'язаний надавати Замовнику будь-які докази, документи та інше, що свідчать про порушення Замовником умов Угоди, внаслідок якої Замовнику було відмовлено у наданні доступу до Ресурсу, Одиниць вимірювання прав або такий доступ було припинено та/або обмежено.

7.13. Замовник розуміє, приймає та погоджується, що Ресурс може передбачати різні звукові та/або відео ефекти, назви та/або абревіатури, які, за певних обставин, можуть викликати в осіб, схильних до епілептичних або інших розладів нервового характеру, загострення зазначених станів та Замовник гарантує, що вказаними розладами він не страждає, або зобов'язується Ресурс не використовувати.

7.14. Замовник приймає та погоджується, що регулярне тривале (безперервне) перебування у персонального комп'ютера може викликати різні ускладнення фізичного стану, у тому числі ослаблення зору, сколіоз, різні форми неврозів та інші негативні впливи на організм. Замовник гарантує, що він використовуватиме Ресурс виключно протягом розумного часу, з перервами на відпочинок чи інші заходи щодо профілактики фізичного стану, якщо такі Замовнику рекомендовані або вказані.

8. Обов'язки Замовника

8.1. Замовник зобов'язаний:

8.1.1. дотримуватись умов цієї Угоди, включаючи Правила Ресурсу, без будь-яких обмежень;

8.1.2. у момент реєстрації на Ресурсі Виконавця вказувати достовірну інформацію;

8.1.3. не перевищувати меж використання Одиниць виміру прав, встановлених у розділі 2 цієї Угоди;

8.1.4. не порушувати іншим чином права інтелектуальної власності Виконавця щодо Ресурсу та/або будь-яких складових Ресурсів Виконавця, зокрема, Замовник не має права копіювати, транслювати, розсилати, публікувати та іншим чином поширювати та відтворювати матеріали (текстові, графічні, аудіо- відео), що перебувають у складі Ресурсів та належать йому без письмової згоди Виконавця;

8.1.5. самостійно вживати належних заходів, що забезпечують безпеку його облікових записів на Ресурсі та запобігають несанкціонованому користуванню третіми особами цими обліковими записами;

8.1.6. виконувати вказівки Виконавця, зокрема дані Виконавцем Замовнику або групі Замовників на Ресурсі, в центрі підтримки користувачів (Замовників), в розділі Ресурсу новин, на форумі Виконавця. У разі невиконання Замовником таких вказівок Виконавець має право призупинити, обмежити, припинити надання Замовнику доступу до Ресурсу або Одиниць виміру прав;

8.1.7. на вимогу Виконавця у зв'язку з укладенням та виконанням цієї Угоди підтвердити свої персональні дані, що включають прізвище, ім'я, по батькові, інші дані;

8.1.8. дотримуватись інших вимог та виконувати інші зобов'язання, передбачені цією Угодою та Правилами Ресурсу.

8.2. замовник гарантує, що має всі необхідні повноваження для укладення цієї Угоди. У випадку, якщо Замовник не досяг віку 12 років або став повністю недієздатним через настання іншої обставини, передбаченої чинним законодавством, він зобов'язаний самостійно отримати необхідний дозвіл у формі, що вимагається законом, від своїх батьків або законних представників.

8.3. замовник у будь-який момент має право вимагати закінчення надання послуг з боку Виконавця шляхом блокування акаунта або накладання інших обмежень, передбачених правилами ресурсу, а також видалення статистичних даних, що збираються відповідно до п.6.5. цієї угоди. У разі виконання цієї вимоги Виконавцем всі обмеження застосовуються назавжди і не можуть бути прибрані в майбутньому за жодних обставин. При цьому Замовник має право продовжити користуватися послугами Виконавця з інших облікових записів.

8.4. забезпечити безпеку свого облікового запису та обмежити вхід під його обліковим записом для третіх осіб, за винятком випадків, передбачених технічними можливостями ресурсу (Гостьовий доступ). У разі порушення цієї умови Виконавець не несе відповідальності за всі наступні можливі проблеми з обліковим записом, пов'язані з передачею доступу третім особам.

8.5. інші зобов'язання Замовника передбачені у Правилах Ресурсу, а також у розділі 7 цієї Угоди.

9. Додаткові можливості

9.1. Цей розділ Угоди регламентує порядок та умови надання Виконавцем Замовнику прав доступу до Додаткових можливостей.

9.2. За бажанням Замовника Виконавець надає Замовнику право на використання Додаткових можливостей, що дозволяє Замовнику використовувати додаткові, розширені, спеціальні можливості Ресурсу. Одиниці виміру прав та інші цінності, що за них купуються, є нематеріальними і можуть бути використані Замовником тільки в рамках Ресурсу. Право використання Додаткових можливостей надається Замовнику за плату та в обсязі, який визначається цією Угодою, виходячи з розміру такої оплати. Отримання прав використання Додаткових можливостей (отримання одноразової винагороди) реалізується Замовником шляхом переказу грошових коштів у валюті відповідної території у розмірі вартості визначеної Замовником кількості Одиниць виміру прав на один із рахунків Виконавця. Вартість однієї Одиниці виміру прав складає суму, вказану на Інтернет-сторінці поповнення рахунку Замовника в меню Куїди (ігрова валюта). Розмір вартості може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку в будь-який час без попереднього повідомлення Замовника. Вартість одного разу придбаного обсягу прав на використання Додаткових можливостей не переглядається. Замовник усвідомлює, що в процесі користування Ресурсом доступ до Одиниць вимірювання прав в Особистому кабінеті може бути припинено відповідно до цієї Угоди (внаслідок їх споживання, крадіжки іншими користувачами Ресурсу, зупинення/припинення доступу до Ресурсу тощо) або інших причин, і це не дає Замовнику підстави вимагати від Виконавця повернення винагороди, після якого Замовник отримав Одиниці виміру прав для доступу до Додаткових можливостей ресурсу.

9.3. Моментом надання права використання Додаткових можливостей є момент нарахування Замовнику на його рахунок в особистому кабінеті відповідної кількості Одиниць виміру прав. Право використання Додаткових можливостей надається Замовнику на термін дії цієї Угоди, якщо вичерпання наданого обсягу прав не настане раніше.

9.4. При реєстрації Замовника на Ресурсі Виконавець автоматично заводить персональний рахунок Замовника в Особистому кабінеті, який безпосередньо прив'язаний до облікового запису Замовника.

9.5. Замовник зобов'язаний самостійно ознайомитись із комісіями на перекази коштів через обрану платіжну систему, т.к. Одиниці виміру прав нараховуються у відношенні до суми переказу без урахування комісії.

9.6. При оплаті прав використання Додаткових можливостей Замовник зобов'язується дотримуватись платіжних інструкцій по порядку та способів оплати. Надання Замовнику права використання Додаткових можливостей забезпечується при виконанні інструкцій та умов оплати, що додаються. Виконавець не несе відповідальності за правильність виконання Замовником умов оплати. З питань правил та порядку використання платіжних систем для здійснення поповнення особового рахунку Замовнику слід звертатися до юридичних осіб – власників таких платіжних систем. Виконавець не дає Замовнику роз'яснень з питань, пов'язаних з правилами та порядком використання таких платіжних систем, а також не сплачує Замовнику компенсацію грошових коштів, сплачених для набуття прав використання Додаткових можливостей через платіжні системи, якщо такі платежі були здійснені з порушеннями правил, встановлених платіжними системами , внаслідок чого кошти не надійшли Виконавцю.

9.7. Надання Замовнику права використання Додаткових можливостей здійснюється лише за умови повної оплати таких прав Замовником відповідно до умов цієї Угоди. При цьому до отримання підтвердження про оплату прав використання Виконавець має право не надавати їх Замовнику або надавати їх в обмеженому обсязі.

9.8. У тому випадку, якщо в результаті, технічної помилки, або збою, або свідомих дій Замовника їм було отримано доступ до Додаткових можливостей без набуття права використання в установленому цією Угодою порядку, Замовник зобов'язується повідомити про цей факт Виконавця та сплатити Виконавцю вартість права використання Додаткових можливостей або усунути всі наслідки її неправомірного використання. Виконавець має право самостійно без повідомлення Замовника усунути такі наслідки (в т.ч. списати Одиниці виміру прав з рахунку в Особистому кабінеті).

9.9. Замовник зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують оплату ним прав використання Додаткових можливостей протягом усього часу перебування Замовника на Ресурсі, та на запит Виконавця надати йому такі документи, а також інформацію про обставини здійснення такого платежу Замовником.

9.10. Замовник зобов'язаний самостійно відстежувати стан свого особового рахунку.

9.11. Виключне право на зарахування Одиниць виміру прав на рахунок Замовника належить Виконавцю, у зв'язку з чим жодні пропозиції третіх осіб щодо надання прав використання Додаткових можливостей або права доступу до них не можуть бути розцінені Замовником як пропозиції, що виходять від Виконавця. У разі виникнення спірних, неясних ситуацій або направлення Замовнику будь-яких пропозицій третіх осіб, пов'язаних з оплатою прав використання Додаткових можливостей, або розміщення таких оголошень та пропозицій в мережі Інтернет, за винятком Ресурсів Виконавця та розміщених від імені Виконавця, Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. У випадку, якщо Замовник порушує це положення, здійснив оплату за вказаним оголошенням з використанням реквізитів, зазначених у такому оголошенні, претензії Замовника Виконавцю з приводу відсутності у Замовника доступу до Додаткових можливостей не приймаються, та Виконавець не компенсує Замовнику грошові кошти, витрачені Замовником таких обставин.

9.12. У випадку, якщо Виконавцем буде встановлено, що Замовник отримує доступ до Додаткових можливостей від третіх осіб, Замовник має право на власний розсуд або призупинити, обмежити або припинити доступ Замовника до Ресурсу та/або Додаткових можливостей.

9.13. Набуття прав використання Додаткових можливостей не звільняє Замовника від дотримання цієї Угоди та Правил Ресурсу та застосування щодо нього будь-яких заходів, зазначених у цій Угоді або Правилах Ресурсу, включаючи повну або часткову відмову Виконавця від подальшого надання доступу до Ресурсу та Додаткових можливостей. Компенсація вартості Виконавцем набутих прав використання Додаткових можливостей у такому разі Замовнику не провадиться.

9.14. Замовник гарантує Виконавцю, що він має право використовувати вибрані ним кошти для оплати прав використання Додаткових можливостей, не порушуючи при цьому законодавства України та/або законодавства іншої країни, громадянином якої є Замовник, та прав третіх осіб. Виконавець не несе відповідальності за можливу шкоду третім особам та/або іншим Замовникам, заподіяний внаслідок використання Замовником коштів платежу, що не належать йому.

9.15. Виконавець не несе відповідальності за можливі протиправні дії Замовника при здійсненні ним оплати прав на використання Додаткових можливостей. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку призупинити або припинити доступ Замовника до Додаткових можливостей, якщо є підозра на вчинення Замовником протизаконних дій, аж до з'ясування обставин.

9.16. Якщо Виконавець має підстави вважати, що Замовник вчиняє протизаконні дії, або шахрайські дії, пов'язані з оплатою прав використання Додаткових можливостей, Виконавець має право передати відповідну інформацію до правоохоронних органів для проведення перевірки за цим фактом.

9.17. Замовник самостійно та власним коштом несе всі витрати, пов'язані з перерахуванням коштів Виконавцю, включаючи різні збори та комісії банків та операторів платіжних систем.

9.18. Замовник погоджується, розуміє та приймає ту обставину, що Ресурс не є азартною грою, грою на гроші, конкурсом, парі. Набуття прав використання Додаткових можливостей є реалізацією його власного волевиявлення та бажання та не є необхідною чи обов'язковою умовою для доступу до ресурсу.

9.19. Замовник має право вимагати повернення перерахованих коштів частково або в повному обсязі за вирахуванням комісії платіжної системи протягом 24 годин з моменту зарахування на його рахунок Одиниць виміру прав, якщо вони не були витрачені на придбання Додаткових можливостей.

9.20. Замовник зобов'язується погасити заборгованість на своєму особовому рахунку у тому випадку, якщо сума Одиниць виміру прав на ньому виявиться негативною. До того часу, поки Замовник не погасить заборгованість, доступ до ресурсу для нього може бути обмежений частково або повністю.

10. Територія та термін дії Угоди

10.1. Замовник має право використовувати Ресурс та Додаткові можливості способами, описаними в цій Угоді, на всій території України, а також на інших територіях, на яких він доступний з використанням стандартних комп'ютерних засобів та програм у рамках функціоналу Ресурсів Виконавця.

10.2. Ця Угода діє з моменту прийняття її умов Замовником та діє протягом 1 (одного) календарного року.

10.3. Дія цієї Угоди автоматично продовжується ще на кожен наступний 1 (один) рік, якщо до закінчення зазначеного терміну дії Угоди:

10.3.1. Виконавець не прийме рішення про зміну положень цієї Угоди, про необхідність укладання із Замовниками нової угоди, припинення обслуговування Ресурсу та припинення до неї доступу, припинення цієї Угоди щодо Замовника або припинення доступу до Ресурсу щодо Замовника.

10.3.2. Замовник не ухвалить рішення про припинення використання Ресурсу та Додаткових можливостей.

10.4. Виконавець має право в будь-який час без повідомлення Замовника та без пояснення причин припинити цю Угоду в односторонньому позасудовому порядку з негайним припиненням доступу та можливості використовувати Ресурс і без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманої за Угодою, у тому числі у разі:

10.4.1. закриття Ресурсу;

10.4.2. будь-якого, зокрема одноразового, порушення Замовником умов цієї Угоди або Правил Ресурсу.

10.5. Виконавець має право в будь-який час без повідомлення Замовника та без пояснення причин призупинити доступ та можливість використовувати Ресурс без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманого за Угодою, у тому числі у разі будь-якого, в тому числі одноразового, порушення Замовником умов цієї Угоди або Правил Ресурсу.

10.6. Замовник має право в будь-який час без повідомлення Виконавця та без пояснення причин припинити цю Угоду в односторонньому позасудовому порядку шляхом видалення або обнулення облікового запису, якщо Виконавець має для цього відповідну технічну можливість.

10.7. Замовник не має права використовувати будь-які складові Ресурсу, що належать Виконавцю, поза Ресурсом без письмової згоди Виконавця.

10.8. Замовник розуміє, приймає та погоджується, що будь-який елемент Ресурсу, Додаткові можливості, є складовою Ресурсу та його Бази даних та охороняються авторським правом. Незважаючи на те, що Замовнику надаються права використання Ресурсу та Додаткових можливостей, а також можливість змінювати та покращувати свій обліковий запис, проте під час такого використання обліковий запис не є і не може розцінюватися як авторство Замовника щодо облікового запису та/або співавторство Замовника та Виконавця щодо облікового запису.

10.9. Ця Угода не передбачає відступлення будь-яких виняткових прав або видачу таких прав на будь-які складові Ресурсу від Виконавця до Замовника.

10.10. У випадку, якщо Замовнику відповідно до законів його держави заборонено користуватися такими ресурсами або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до такого програмного забезпечення, Замовник не має права використовувати Ресурс. У такому разі Замовник самостійно несе відповідальність за використання Ресурсу на території своєї держави, порушуючи місцеве законодавство.

10.11. Ця Угода може бути змінена Виконавцем без будь-якого попереднього повідомлення. Будь-які зміни в Угоді, здійснені Виконавцем, в односторонньому порядку набирають чинності в день, що настає за днем опублікування таких змін на Інтернет-сайті Виконавця. Замовник зобов'язується самостійно перевіряти Угоду щодо змін. Нездійснення Замовником дій щодо ознайомлення з Угодою та/або зміненою редакцією Угоди не може бути підставою для невиконання Замовником своїх зобов'язань та недотримання Замовником обмежень, встановлених Угодою.

10.12. Недійсність одного або кількох положень Угоди, визнана в установленому порядку рішенням суду, що набрала чинності, не тягне для Сторін недійсності угоди в цілому. У разі визнання одного або кількох положень Угоди в установленому порядку недійсними, Сторони зобов'язуються виконувати взяті на себе за Угодою зобов'язання максимально близьким до Сторон, що нагадуються, при укладенні та/або узгодженій зміні Угоди способом.

10.13. Ця Угода та взаємини Сторін згідно з цією Угодою та використанням Ресурсу регулюються законодавством України.

10.14. Щодо форми та способу укладання цієї Угоди застосовуються норми Цивільного Кодексу України («ГК України»), які регулюють порядок та умови укладання договору шляхом акцепту публічної оферти.

10.15. Усі суперечки сторін за цією угодою підлягають вирішенню шляхом листування та переговорів з використанням обов'язкового досудового (претензійного) порядку.

10.16. З питань, пов'язаних із виконанням Угоди, прохання звертатися на підтримку за адресою: https://t.me/xgameonline


Редакція угоди, яка набула чинності 1 вересня 2008 року